Praise: What Language Can You Express It With Prayer?

Each language has praise on the person’s lips, God told us to express daily praise to Him. I will start typing my wonderful praise to my Lord and Savior, and to my heavenly Father God. Please join with me and do the same. John 4:23, “…the Father seeks such to worship Him.”


Praise [Praz] English   칭찬 [ching chan] Korean

La alabanza Spanish   louange French  Lof Dutch   laude Latin

övgü Turkish   pochwała Polish    papuri Filipino   loben German

שֶׁבַח [šéḇaḥ] Hebrew     έπαινος [épainos] Greek     赞美 zàn měi Chinese

مدح [madh] Arabic    хвалить [khvalit’] Russian


There are many other languages that share this same word of encouragement. I hope you will take the time to share it with us below. Praise is important, because it shows the emotional feelings of approval. You are wanted, You are admired, You are congratulated!

It is the same with the Heavenly Father. He is wanted, He is admired, and He is congratulated, right now!

Heavenly Father,

You are loved, and adored on this day! You are my shield and great reward. You are my provider. I thank you. You sit up on high, and look down toward me to talk in the cool of the day, as I listen with amazement. You are my strength when I’m weak, and my song during sorrow. Your love for me never fail. I love you too.

I will endure on this earth, until I see you face to face Father. You are my morning smile, and my evening comfort. Oh How I love you Father! Thank you for making a way for me out of temptation through my Savior, Jesus Christ: for He is the way, the truth, and the light. I think about your creation, and I stop just for a few minutes to breath it in. Wow, you are awesome!

You are my mighty warrior. You are my great King among the little gods. You are my living word. There is no one like you, Glory Hallelujah! I’m truly honored to be your child. I congratulate you in the matchless name of Jesus.

Lord, as long as I have breathe, I will praise, and declare you name on this earth. Yes, I will!


Spanish

Padre celestial ,

¡Eres amado y adorado en este día! Eres mi escudo y gran recompensa. Tú eres mi proveedor. Te lo agradezco. Te sientas en lo alto y miras hacia mí para hablar en la frescura del día, mientras escucho con asombro. Tú eres mi fuerza cuando soy débil y mi canción durante el dolor. Tu amor por mí nunca falla. Yo también te amo.

Voy a soportar en esta tierra, hasta que te vea cara a cara, padre. Eres mi sonrisa matutina y mi consuelo nocturno. ¡Oh, cuánto te amo, padre! Gracias por ayudarme a salir de la tentación a través de mi Salvador, Jesucristo: porque Él es el camino, la verdad y la luz. Pienso en tu creación, y me detengo solo por unos minutos para inhalar. ¡Guau, eres increíble!

Voy a soportar en esta tierra, hasta que te vea cara a cara, padre. Eres mi sonrisa matutina y mi consuelo nocturno. ¡Oh, cuánto te amo, padre! Gracias por ayudarme a salir de la tentación a través de mi Salvador, Jesucristo: porque Él es el camino, la verdad y la luz. Pienso en tu creación, y me detengo solo por unos minutos para inhalar. ¡Guau, eres increíble!

Señor, mientras tenga aliento, alabaré y declararé tu nombre en esta tierra. ¡Sí lo haré!


Arabic

الأب السماوي، al’abi alsamawi,

كنت محبوبا، وعشق في هذا اليوم! أنت درعي ومكافأة عظيمة. أنت مقدم الرعاية. أشكرك. يمكنك الجلوس على أعلى، والنظر نحو أسفل لي التحدث في بارد من اليوم، وأنا أستمع مع الدهشة. أنت قوتي عندما أكون ضعيفا، وأغنيتي أثناء الحزن. حبك بالنسبة لي أبدا تفشل. احبك ايضا.
kunt mahbubana, waeashq fi hadha alyawma! ‘ant darei wamukafa’atan eazimat. ‘ant muqadim alraeayati. ‘ushkaruk. yumkinuk aljulus ealaa ‘aelaa, walnazar nahw ‘asfal li altahaduth fi barid min alyawm, wa’ana ‘astamie mae aldihshati. ‘ant quti eindama ‘akun daeifaan, wa’aghniti ‘athna’ alhazn. habk balnsbt li ‘abadaan tafshalu. ahbik ayda.

أنا سوف تحمل على هذه الأرض، حتى أرى أنك وجها لوجه الأب. كنت ابتسامة الصباح، والراحة في المساء. آه كيف أحبك الأب! أشكركم على إفساح الطريق لي من الإغراء من خلال مخلصي، يسوع المسيح: لأنه هو الطريق، والحقيقة، والضوء. أفكر في خلقك، وأنا أتوقف فقط لبضع دقائق للتنفس في. نجاح باهر، أنت رائع!

‘ana sawf tahmil ealaa hadhih al’ardi, hataa ‘araa ‘anak wajhaan liwajh al’aba. kunt aibtisamat alsabahi, walrrahat fi almasa’. ah kayf ‘ahbak alab! ‘ashkurukum ealaa ‘iifsah altariq li min al’ighra’ min khilal mkhlsy, yswe almsyh: li’anah hu altariq, walhaqiqat, walduw’. ‘afkur fi khalqiki, wa’ana ‘atawaqaf faqat libadae daqayiq liltanafus fy. najah bahr, ‘ant raye!

أنت المحارب العظيم. أنت الملك العظيم بين الآلهة الصغيرة. أنت كلمة حياتي. لا يوجد أحد مثلك، مجد هلالوجاه! أنا حقا شرف أن يكون طفلك. أهنئكم في اسم يسوع الذي لا مثيل له.

‘ant almuharib aleazimu. ‘ant almalik aleazim bayn alalihat alsaghirati. ‘ant kalimat hayati. la yujad ahd mithalika, majd hilalwjah! ‘ana haqana sharaf ‘an yakun taflaka. ‘ahnayakum fi aism yuswae aldhy la mathil lah.

ا رب، طالما كنت تتنفس، وسوف الثناء، ونعلن لكم اسم على هذه الأرض. نعم سأفعل!

ya riba, talama kunt tatanafasu, wasawf althana’i, wanuelin lakum aism ealaa hadhih al’arda. nem sa’afieal!


Chinese

天父,Tiān fù,

你被爱,并在这一天崇拜!你是我的盾牌和伟大的奖励。你是我的提供者。我谢谢你。当我惊讶地听着时,你坐起身来,低头看着我谈天说地。当我虚弱时,你是我的力量,在悲伤中我是歌。你对我的爱永远不会失败。我也爱你。

nǐ bèi ài, bìng zài zhè yītiān chóngbài! Nǐ shì wǒ de dùnpái hé wěidà de jiǎnglì. Nǐ shì wǒ de tígōng zhě. Wǒ xièxiè nǐ. Dāng wǒ jīngyà de tīngzhe shí, nǐ zuò qǐshēn lái, dītóu kànzhe wǒ tántiānshuōdì. Dāng wǒ xūruò shí, nǐ shì wǒ de lìliàng, zài bēishāng zhōng wǒ shì gē. Nǐ duì wǒ de ài yǒngyuǎn bù huì shībài. Wǒ yě ài nǐ.

我会在这个世界上忍受,直到我见到你面对父亲。你是我早晨的微笑,还有我的夜晚安慰。哦,我如何爱你父亲!感谢你通过我的救主耶稣基督为我制造出路,因为他是道路,真理,和光明。我想起你的创作,我只停下来几分钟就可以吸引你。哇,你太棒了!

Wǒ huì zài zhège shìjiè shàng rěnshòu, zhídào wǒ jiàn dào nǐ miàn duì fùqīn. Nǐ shì wǒ zǎochén de wéixiào, hái yǒu wǒ de yèwǎn ānwèi. Ó, wǒ rúhé ài nǐ fùqīn! Gǎnxiè nǐ tōngguò wǒ de jiù zhǔ yēsū jīdū wèi wǒ zhìzào chūlù, yīnwèi tā shì dàolù, zhēnlǐ, hé guāngmíng. Wǒ xiǎngqǐ nǐ de chuàngzuò, wǒ zhī tíng xiàlái jǐ fēnzhōng jiù kěyǐ xīyǐn nǐ. Wa, nǐ tài bàngle!

你是我强大的战士。你是我的伟大国王之中的小神。你是我活的话。没有人喜欢你,荣耀哈利路亚!我真的很荣幸成为你的孩子。我以无与伦比的耶稣名义向你表示祝贺

Nǐ shì wǒ qiángdà de zhànshì. Nǐ shì wǒ de wěidà guówáng zhī zhōng de xiǎo shén. Nǐ shì wǒ huó dehuà. Méiyǒu rén xǐhuān nǐ, róngyào hā lì lù yà! Wǒ zhēn de hěn róngxìng chéngwéi nǐ de háizi. Wǒ yǐ wúyǔlúnbǐ de yēsū míngyì xiàng nǐ biǎoshì zhùhè.

主啊,只要我呼吸,我会赞美,并在这个世界上宣布你的名字。好,我会的!

Zhǔ a, zhǐyào wǒ hūxī, wǒ huì zànměi, bìng zài zhège shìjiè shàng xuānbù nǐ de míngzì. Hǎo, wǒ huì de!


Filipino

Ang Ama sa Langit,

Ikaw ay minamahal, at nagmahal sa araw na ito! Ikaw ang aking kalasag at dakilang gantimpala. Ikaw ang aking tagabigay. Nagpapasalamat ako sa iyo. Umupo ka nang mataas, at tumingin pababa sa akin upang makipag-usap sa cool ng araw, habang nakikinig ako sa pagkamangha. Ikaw ang aking lakas kapag ako ay mahina, at ang aking awit sa kalungkutan. Ang iyong pagmamahal sa akin ay hindi kailanman nabigo. Mahal din kita.

Magtitiis ako sa mundong ito, hanggang nakikita ko kayong harapan sa Ama. Kayo ay ang aking umaga ngumiti, at ang aking kaginhawaan sa gabi. Oh kung paano ko mahal ka Ama! Salamat sa paggawa ng paraan para sa akin mula sa tukso sa pamamagitan ng aking Tagapagligtas, si Jesucristo: sapagkat Siya ang daan, ang katotohanan, at ang liwanag. Iniisip ko ang tungkol sa iyong paglikha, at huminto ako para lamang ng ilang minuto upang paghinga ito. Wow, ikaw ay kahanga-hanga!

Ikaw ang aking makapangyarihang mandirigma. Ikaw ang aking dakilang Hari sa mga maliit na diyos. Ikaw ang aking buhay na salita. Walang katulad sa iyo, Kaluwalhatian Hallelujah! Tunay akong pinarangalan na maging anak mo. Binabati ko kayo sa walang katulad na pangalan ni Jesus.

Panginoon, hangga’t ako’y huminga, ay pupuri ako, at ipahahayag mo ang pangalan sa mundong ito. Oo, gagawin ko!


Dutch

Hemelse Vader,

Je bent geliefd en aanbeden op deze dag! Jij bent mijn schild en grote beloning. Jij bent mijn provider. Dankjewel. Je gaat rechtop zitten en kijkt naar me om te praten in de koelte van de dag, terwijl ik met verbazing luister. Je bent mijn kracht als ik zwak ben en mijn lied tijdens verdriet. Je liefde voor mij faalt nooit. Ik hou ook van je.

Ik zal op deze aarde verduren, totdat ik je zie van aangezicht tot aangezicht, Vader. Je bent mijn ochtendglimlach en mijn avondcomfort. Oh How I love you Vader! Dank u dat u een weg voor mij hebt gemaakt uit verleiding door mijn Heiland, Jezus Christus: want Hij is de weg, de waarheid en het licht. Ik denk aan je creatie en stop slechts een paar minuten om hem in te ademen. Wow, je bent geweldig!

Jij bent mijn machtige krijger. Jij bent mijn grote koning onder de kleine goden. Jij bent mijn levende woord. Er is niemand zoals jij, Glory Halleluja! Ik ben echt vereerd om je kind te zijn. Ik feliciteer u met de weergaloze naam van Jezus.

Heer, zolang ik adem heb, zal ik prijzen en u naam op deze aarde geven. Ja ik wil!


Simply Practice the Word: PRAISE

(English) Praise the Lord!

(Spanish) ¡Alabado sea el Señor!

(Arabic) سبح الرب! sabah alrabu!

(Chinese) 赞美主! Zànměi zhǔ!

(Filipino) Purihin ang Panginoon!

(Dutch) Prijs de Heer!

What is praise in your language (not mention in article)?

Advertisement

Published by Sister Shelena

I'm the author of "A Real Desire To Praise God," and "Are You Worshipping In Spirit and In Truth?" Get copies today at Amazon.com

Leave Your Comment or Just Write Your Praise to the Lord!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.